تحقیق بررسی رابطه بین توانمند سازی کارکنان و استقرار مدیریت کیفیت جامع

دسته بندي : مدیریت » سایر گرایش های مدیریت
دانلود تحقیق با موضوع بررسی رابطه بین توانمند سازی کارکنان و استقرار مدیریت کیفیت جامع،
در قالب word و در 196 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول: 
کلیات تحقیق
مقدمه
1-1- بيان مسأله
1-2- اهميت و ضرورت تحقیق
1-3- اهداف تحقيق
1-3-1- هدف اصلي
1-3-2- اهداف فرعي
1 -4- فرضيه هاي تحقيق
1-4-1- فرضيه اصلي
1-4-2- فرضيه هاي فرعي
1-5- تعريف عملياتي واژه هاي کليدي تحقيق
1-5-1- توانمند سازي کارکنان
1 -5-2- مديريت کيفيت جامع
1-6- جامعه آماري
1-7- نمونه آماري
1-8- روش تحقيق
1-9- ابزار گردآوري داده ها
1-10- روش تجزيه و تحليل داده ها
1-11- قلمرو تحقيق
1-11-1-  قلمرو موضوعي
1-11-2- قلمرو مکاني
1-11-3- قلمرو زماني

فصل دوم:
مبانی نظری
مقدمه

بخش اول
2-1- توانمند سازي
2-1-2- رويکردهاي توانمندسازي
2-1-2-1- رويکرد رابطه اي يا چند بعدي
2-1-2-2- رويکرد روان شناختي
2-1-3-  توانمندسازي روان شناختی
2-1-3-1-  احساس معني دار بودن
2-1-3-2-  احساس خود کارآمدي
2-1-3-3- احساس خودتعييني
2-1-3-4- احساس تأثیر
2-1-3-5- احساس داشتن اعتماد به ديگران
2-1-4- پيش زمينه هاي توان مندي روان شناختي
2-1-4-1- ويژگي هاي شخصيتي
2-1-4-1-1- احترام به خود
2-1-4-1-2- کانون کنترل
2-1-4-2- محتواي کار
2-1-4-2-1- اطلاعات
2-1-4-2-2- پاداش
2-1-5- ويژگي هاي ساختار اجتماعي واحدهاي کاري در فرآيند توانمندسازي
2- 1- 6 - سابقه تحقیقات انجام شده
2-1-7- تاريخچه توانمندسازي
2-1-7-1- عصر ماشين
2-1-7-2- اواخر دهه 1700 واوايل دهه 1800 : صنايع بومي و سيستم کارخانه
2-1-7-3- اواسط دهه 1800 و اوايل دهه1900 عرصه مديريت علمي
2-1-7-4- اواسط دهه 1900 عصر سيستم
2-1-7-5- دهه 1970 و 1980: نياز به تغييرات بنيادين
2-1-7-6- دهه 1990: سازمان هاي امروزي و توانمندکننده
2-1-8- سير توسعه مقياس هاي اندازه گيري توانمندسازي
2-1-9- موانع توانمندسازي
2-1-10- مزاياي توانمندسازي
2-1-11- انتقادات نسبت به توانمندسازي 
2-1-12- توانمندسازي و قدرت
2-1-12-1- قدرت
2-1-12-1-1-  قدرت به عنوان يک سازه رابطه اي يا چندبعدي
2-1-12-1-2- قدرت به عنوان يک سازه انگيزشي
2-1-12-1-3- قدرت به عنوان يک بازي با مجموعه صفر در مقابل تبادل دو طرفه نفوذ
2-1-12-1-4- قدرت به عنوان يک علاقه فردي در مقابل يک علاقه اجتماعي
2-1-13- پارادايم هاي قدرت
2-1-13-1- رويکرد عقلائي- کارکردگرا
2-1-13-2- رويکرد تکثر گرا
2-1-13-3- رويکرد تفسيري
2-1-13-4- رويکرد افراطي (راديکال)
2-1-13-5- رويکرد پست مدرن
2-1-14- تفاوت توانمندسازي و غني سازي شغلي
2-1-15- تفاوت توانمندسازي و مشارکت کارکنان
2-1-16- مدل هاي توانمندسازي
2-1-16-1- مدل مک لاگان و نل
2-1-16-2- مدل وگت و مارل
2-1-16-3- مدل مالاک و کارزتد
2-1-16-4- مدل اسپريتزر

بخش دوم:
2-2- مديريت كيفيت جامع
مقدمه
2-2-1- تاريخچه مديريت کيفيت جامع
2-2-2- سوابق تحقیق
2-2 -3- اهداف مديريت كيفيت جامع‌
2-2-4- مفهوم مديريت كيفيت جامع
2-2-5- مشخصات مديريت كيفيت جامع
2 -2- 6- مفهوم كيفيت در مديريت كيفيت جامع‌
2- 2- 7- مفهوم جامعيت
2 -2 -8 - سه اصل اساسي مديريت كيفيت جامع
2-2-9- قوانين مدیریت کیفیت جامع
2-2-10 - مداخله مدیریت کیفیت جامع
2 -2 -11- مدیریت کیفیت جامع در عمل
2 -2-12 -  نيازمندي هاي اساسي اجراي مدیریت کیفیت جامع
2-2 -13- نيروهاي جلوبرنده (پيش برنده) درمدیریت کیفیت جامع
2-2 -14- نيروهاي بازدارنده در مدیریت کیفیت جامع
2-2 -15- تكامل مديريت كيفيت جامع
2-2 -15-1- مدل هاي تكامل مديريت
2-2- 15-2- تكامل مفهوم کيفيت
2- 2 -16- چهار انقلاب فكري مديريت
2- 2 -16 – 1 - توجه و تمركز بر روي مشتري
2- 2 -16 – 2 - بهبود مستمر
2- 2 -17 - مديريت در سازمان هاي فرآيند محور.
2- 2- 18 - مدل اجرايي مديريت كيفيت جامع
2- 2- 18 -1. كليات مدل اجرايي
2-2-18-2- تشريح اقدامات اجرايي
2-2-18 -2 -1 -اقدامات در مرحله توجيه مديران
2-2-18-2-2 - تشكيل هسته كيفيت جامع
2-2-18-2-3- اقدامات اجرايي در مرحله بررسي
2-2-18-2-4- اقدامات اجرايي در ارتباط با تهيه برنامه كلان اجرايي
2-2-18-2-5- اقدامات اجرايي براي پياده كردن برنامه كلان
2-2-18-2-6- تشكيل اداره اطمينان از كيفيت
2-2-18-2-7- بررسي عملكرد زير سيستم هاي نظام مديريت كيفيت جامع
2-2-19- وضعيت كنوني مديريت كيفيت جامع

بخش سوم:
2-3- معرفي بيمه مركزي ايران
مقدمه
2-3-1- بيمه چيست؟
2 -3 -2 - تاريخچه بيمه
2 -3 -3 - بيمه در دنياي  امروز
2 – 3 -4 - تاریخچه بیمه در ایران
2 -3 -4 -1- تشكيل و موضوع
2 -3 -4 - 2- وظايف و اختيارات
2 -3 -4 -3- اركان بيمه مركزي ايران
2 -3 -5- نتيجه گيري
2 -4- چارچوب نظری و مدل مفهومی تحقيق

فصل سوم:
روش تحقیق
مقدمه
3-1- روش‌ شناسي تحقيق
3- 2- جامعه آماری
3-3- نمونه آماري
3-4- روش نمونه گيري 
3-5- روش جمع آوري داده ها 
3-6- ابزار سنجش تحقيق
3-7- روايي و پايايي پرسش نامه
3-7-1- روايي
3-7-2-پايايي
3-8- روش تجزيه و تحليل داده‌ها
3-9- روش‌ها و آزمون هاي آماري به كار گرفته شده در اين تحقيق
3-9-1- آمار توصيفي
3-9-2- آمار استنباطي

فصل چهارم: 
تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
4-1- يافته ‏هاي توصيفي
4-2- بررسي استنباطي داده ها
4-2-1- بررسي و آزمون فرضيه‌هاي تحقيق (آزمون هم بستگي)
4-2-1-1- آزمون فرضيه اصلي
4-2-1-2- آزمون فرضيه هاي فرعي
4-2-2- آزمون میانگین  یک جامعه
4-2-3- رگرسيون

فصل پنجم: 
نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
5-1- بررسي يافته‌ هاي پژوهش با توجه به آزمون هم بستگي پيرسون
5-2- بررسي يافته‌ هاي پژوهش با توجه به آزمون میانگین یک جامعه
5-3- ارائه پيشنهادات
5 -3-1- پيشنهادات بر مبناي يافته‌ هاي تحقيق
5- 3-2- پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی
5 -4- محدوديت هاي تحقيق
فهرست منابع و مأخذ
منابع فارسی
منابع لاتین
پیوست ها

دسته بندی: مدیریت » سایر گرایش های مدیریت

تعداد مشاهده: 1972 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 196

حجم فایل:185 کیلوبایت

 قیمت: 26,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل