تحقیق اثرات فن آوری اطلاعات بر توانمندسازی شغلی کارکنان

دسته بندي : مدیریت » مدیریت سازمانی
دانلود تحقيق در مورد اثرات فن آوری اطلاعات بر توانمندسازی شغلی کارکنان،
در قالب word و در 175 صفحه، قابل ويرايش، شامل:

فصل اول:
1-1- مقدمه
1-2- بیان مسأله
1-3- ضرورت انجام پژوهش
1-4- مدل مفهومی تحقیق
1-5- اهداف پژوهش
1-5-1- هدف اصلی پژوهش
1-5-2- اهداف فرعی
1-6- فرضیه‌ های پژوهش
1-6-1- فرضیه اصلی
1-6-2- فرضیه‌های فرعی
1-7- فن آوری اطلاعات (Information Technology)
1-7-1- توانمندسازی (Empowerment)
1-8-تعریف مفهومی عملیاتی واژه‌ها
1-8-1-بهبودکیفیت عملکرد
1-8-2-استقلال و آزادی کاری
1-8-3- مسئولیت تصمیم‌گیری
1-8-4- تنوع شغلی 
1-8-5- خودکنترلی
1-8-7- دانش و آگاهی کارکنان

فصل دوم:
2-1-فن آوری اطلاعات
2-1-1- مقدمه
2-1-2- تاریخچه ظهور فناوری اطلاعات
2-1-3-  تعریف فن آوری اطلاعات و جنبه‌های مرتبط آن
2-1-3-1- فن آوری اطلاعات یک استراتژی است
2-1-3-1- فن آوری اطلاعات یک سری مفاهیم و فکر است
2-1-3-3- فن آوری اطلاعات یک سری ابزار است
2-1-3-4- فن آوری اطلاعات نوآوری است
2-1-3-5- فن آوری اطلاعات همراه با انسان است
2-1-4-مشاغل مرتبط با فن آوری اطلاعات
2-1-5- تأثیرات فن آوری اطلاعات بر سازمان
2-1-6- کاربردهای فن آوری اطلاعات و حوزه‌های کاربردان
2-1-6-1- تجارت الکترونیک
2-1-6-2- دولت الکترونیکی
مزایای بالقوه دولت الکترونیک
چرا به دولت الکترونیکی نیاز داریم؟
2-1-6-3- بانکداری الکترونیک
2-1-6-4- سیستم اطلاعات جغرافیایی
2-1-6-5- کارازدور
2-1-6-6- سازمان مجازی
2-1-6-7- ادارات مجازی 
2-1-8- سیستم‌ های اطلاعاتی در ارتباط عمومی با حوزه های عملیاتی سازمان
2-1-8-1- سیستم‌ های اطلاعاتی اتوماسیون اداری (OAS)
2-1-8-2- سیستم‌ های اطلاعاتی ارتباطات الکترونیکی (ECS)
2-1-8-3- سیستم‌ های اطلاعاتی عملیاتی (TPS)
2-1-8-4- سیستم‌ های اطلاعاتی مدیریت (MIS) و (EIS)
2-1-8-5- سیستم‌ های اطلاعاتی کمک به تصمیم‌گیری (DSS)
2-1-8-6- سیستم‌ های اطلاعاتی جامع و یکپارچه (ES)
2-1-9- سیستم‌ های اطلاعاتی اتوماسیون اداری (OAS)
2-2- توانمندسازی
2-2-1- مقدمه
2-2-2-تعاریف و مفاهیم توانمندسازی
الف- توانمندسازی به‌ عنوان تفویض اختیار
ب- توانمندسازی به‌ عنوان ایجاد انگیزش
2-2-4- ابعاد توانمندسازی
2-2-4-1- بهبود کیفیت عملکرد کارکنان
2-2-4-2- استقلال و آزادی کاری کارکنان
2-2-4-3- افزایش مسئولیت تصمیم‌ گیری کارکنان
2-2-4-5- افزایش فرصت مای شغلی کارکنان
2-2-4-6- افزایش خودکنترلی
2-2-4-7- افزایش دانش و آگاهی کارکنان
2-2-4-8- توسعه حرفه‌ای کارکنان (رشد حرفه‌ ای)
2-2-5- مراحل توانمندسازی
2-2-6- دلایل توانمندسازی
2-2-6-1- اثرات فن آوری بر محیط‌ های کاری
2-2-6-2- افزایش انتظارات مشتریان 
2-2-6-3- ضرورت انعطاف‌پذیری سازمان‌ ها
2-2-7- اهمیت توانمندسازی در سازمان‌ ها
2-2-8- موانع توانمندسازی
2-2-8-1- نگرش مدیران در مورد زیردستان
2-2-8-2-فقدان امنیت شخصی
2-2-8-3-نیاز به کنترل
2-2-9-چگونگی افزایش توانمندی
2-2-9-1- مشخص کردن شفاف دیدگاه و اهداف
2-2-9-2- پرورش تجارب تسلط شخصی
2-2-9-3-الگوسازی
2-2-9-4-فراهم آوردن حمایت
2-2-9-5- برانگیختگی احساس
2-2-9-6- فراهم آوردن اطلاعات
2-2-9-7- فراهم آوردن منابع
2-2-9-8- پیوند با نتایج
2-2-9-9- ایجاد اعتماد
2-2-10- مزایای واگذاری توانمندسازی
2-2-11- پیامدهای توانمندسازی
2-3- اثرات فن آوری اطلاعات بر توانمندسازی
2-3-1- مقدمه
2-3-2- توانمندسازی و فناوری اطلاعات
2-3-3- فن آوری اطلاعات و کنترل
2-3-3-1- کنترل عمومی
2-3-3-2- کنترل برنامه کاربردی
2-3-4- مزایای اتوماسیون اداری 
2-3-4-1- مزایای مستقیم
2-3-4-2- مزایای غیر مستقیم
2-3-5- سیستم کارکنان دانشی
2-3-6- سیستم پشتیبانی تصمیم‌ گیری
2-3-7- اثرات تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی در سازمان‌ ها
2-3-8- اثرات فن آوری اطلاعات بر دانش و آگاهی کارکنان
2-3-9- اثرات فن آوری اطلاعات بر فرصت مای شغلی کارکنان
2-3-10- اثرات فن آوری اطلاعات بر استقلال و آزادی کاری کارکنان
2-3-11- اثرات فن آوری اطلاعات بر مسئولیت تصمیم‌ گیری کارکنان
2-3-12- اثرات فن آوری اطلاعات بر توسعه حرفه‌ای کارکنان
2-3-13- اثرات فن آوری اطلاعات بر خودکنترلی کارکنان
2-3-14- اثرات فن آوری اطلاعات بر بهبود کیفیت عملکرد کارکنان
2-3-15- اثرات فن آوری اطلاعات بر توانمندسازی کاری کارکنان
2-3-16- پیشینه پژوهش

فصل سوم:
3-1 مقدمه
3-2-روش تحقیق
3-3- جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه
3-4-ابزار و روش گردآوری اطلاعات
3-5- روش تجزیه و تحلیل داده ها
3-6- قلمرو تحقیق (موضوعی، مکانی، زمانی)
3-6-1- قلمرو موضوعی
3-6-2- قلمرو مکانی
3-6-3- قلمرو زمانی

فصل چهارم:
4-2- بخش توصیف
4-2-1- توصیف متغیرهای تحقیق
4-2-2- تحلیل فرضیات
4-2- فرضیه های اخص

فصل پنجم: 
نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه
5-2- نتیجه گیری
5-3- پیشنهادات
5-3-1- پیشنهادات پژوهشی 
5-3-2- پیشنهادات کلی
5-3-3- پیشنهادات اجرایی
لذا جهت رسیدن به این مهم پیشنهاداتی در ذیل ارائه می گردد. 
5-4- تنگناها و محدودیت های تحقیق

پیوست:
سؤالات مربوط به فن آوری اطلاعات (IT)
سؤالات مربوط به توانمندسازی کاری کارکنان
فهرست منابع
منابع فارسی
منابع انگلیسی
Abstract


بخشی از مقدمه تحقيق:
اطلاعات داده هایی می باشند که به آن ها ماهیت مقداری در جهت تطبیق با اهداف و ارتباط با کار بخشیده شده است. یک سازمان بایستی تشخیص دهد که برای اداره کارهایش به چه اطلاعاتی نیازمند است، وگرنه در دریایی از داده های گیج کننده غرق خواهد شد (دراکر،1387). شناخت محورهای اساسی پیشرفت در سازمان ها ایجاب می کند که نقش فن آوری اطلاعات را از حالت ضمنی به حالت عینی مبدل سازیم و یا لااقل میزان دقیق تأثیرگذاری آن را به دست آوریم تا به طور دقیق تر در تصمیمات توسعه سازمان ها، مد نظر قرار گیرد. این در واقع صحبت بر سر اصلاح عملکرد یا بهبود عملکرد سازمان است که ممکن است در حد نسبتاً مطلوبی وابسته به فن آوری های اطلاعات باشد. چرا که این امکان را برای مدیران فراهم می سازد با پردازش سریع اطلاعات امکان کنترل و هماهنگی ساختارهای پیچیده تر را داشته باشد و حتی موجب می گردد عملکرد سازمان و مدیریت با انسجام و بازخورد سریع انجام پذیرد (اوتار خانی،1380)...
دسته بندی: مدیریت » مدیریت سازمانی

تعداد مشاهده: 3274 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 175

حجم فایل:401 کیلوبایت

 قیمت: 30,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل