بررسي سلامت رواني در خانواده خلبانان نظامي

دسته بندي : علوم انسانی » جامعه شناسی

فهرست مطالب :

مقدمه

فصل اول: بیان مسأله

مقدمه

بیان مسأله

ضرورت و اهمیت پژوهش

اهداف پژوهش

سؤالهای پژوهش

مفاهیم و متغیرهای عملیاتی

خلاصه فصل

فصل دوم:گسترة نظری موضوع و پیشینه تحقیقاتی

مقدمه

مبانی نظری

مفهوم سلامت

نگاهی تاریخی به سلامت و بیماری

الگوهای سلامت

مقایسة الگوهای سلامت

ابعاد سلامت

سلامت روانی

مفهوم سلامت روانی در نظریه های مختلف

تعریف تنیدگی

تاریخچة تنیدگی

انواع تنیدگی

محرکهای تنیدگی زا

هزینة تنیدگی

منابع تنیدگی و زندگی حرفه ای

عوامل تنیدگی شغلی

مکانیزمهای تأثیر تنیدگی

واکنشهای جسمانی در مقابل تنیدگی

نشانگان سازگاری عمومی سلیه

ارتباط تنیدگی با بهداشت و سلامت روانی

آثار روانشناختی تنیدگی

تنیدگی و بیماریها

تنیدگی و رویدادهای زندگی

پیشگیری و درمان

کاهش تنیدگی در محیط کار

یافته های پژوهشی

پژوهشهای داخلی

پژوهشهای خارجی

خلاصه فصل

فصل سوم:روش تحقیق

مقدمه

نوع پژوهش

جامعة آماری

گروه نمونه

روش نمونه گیری

ابزار اندازه گیری

روشهای آماری

خلاصه فصل

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

یافته های توصیفی

یافته های استنباطی

یافته های جانبی

خلاصه فصل

فصل پنجم:تفسیر نتایج

مقدمه

تفسیر خلاصه ای از پژوهش

بحث و بررسی دربارة یافته های پژوهشی

محدودیتهای پژوهش

پیشنهادات

فهرست منابع فارسی

فهرست منابع انگلیسی

ضمائم

قسمتی از متن :

هدف پژوهش حاضر، بررسی سطح سلامت روانی در خانواده های خلبانان نظامی و همچنین بررسی سطح سلامت روانی همسران خلبانان نظامی در مقایسه با همسران افراد عادی، می باشد.

در این پژوهش، عامل حرفة پر تنش خلبانی به عنوان متغیر پیش بین و سلامت روانی به عنوان متغیر ملاک در نظر گرفته شده اند. جامعة پژوهش متشکل از ۱۲۰ نفر از خانواده های خلبانان نظامی است که از این ۱۲۰ نفر، ۳۲ نفر را همسران و ۸۶ نفر را فرزندان تشکیل می دهند و همچنین ۳۰ نفر از همسران افراد عادی نیز جهت مقایسه با ۳۰ نفر از همسران خلبانان نظامی از نظر سطح سلامت روانی، از جامعة در دسترس به گروه نمونة پژوهش اضافه گردید. اما در نهایت ۱۴۸ پرسشنامه بازگردانده شده مورد تجزیه و تحلیل آماری انجام گرفت.

پژوهش حاضر، یک پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه SCL-90-R و پرسشنامة مشخصات فردی -خانوادگی می باشد. این پژوهش در نهایت به شش سؤال اصلی پاسخ می دهد که این شش سؤال عبارتند از:

۱-سلامت روانی همسران خلبانان نظامی در چه سطحی است؟

۲-سلامت روانی همسران افراد عادی در چه سطحی است؟

۳-سلامت روانی همسران خلبانان نظامی در مقایسه با سلامت روانی همسران افراد عادی در چه سطحی است؟

۴-سلامت روانی فرزندان خلبانان نظامی در چه سطحی است؟

۵-سلامت روانی همسران خلبانان نظامی در مقایسه با سلامت روانی فرزندان خلبانان نظامی در چه سطحی است؟

۶-سلامت روانی فرزندان دختر خلبانان نظامی در مقایسه با سلامت روانی فرزندان پسر خلبانان نظامی در چه سطحی است؟

دسته بندی: علوم انسانی » جامعه شناسی

تعداد مشاهده: 2405 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 216

حجم فایل:1,037 کیلوبایت

 قیمت: 44,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل