دانلود گزارش کارآموزی در تعمیرگاه

دسته بندي : عمومی » پروژه کارآموزی

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است :

مقدمه :

احتراق عبارت است از سوختن مخلوط سوخت و هوا در اطاقك احتراق و تبديل آن به انرژي. اين انرژي توليد شده ناشي از احتراق توسط پيستون و شاتون و ميل لنگ به انرژي مكانيكي چرخشي تبديل مي شود تمامي اين عمليات داخل محيطي كه موتور نام دارد صورت مي گيرد ( همچنين به عبارتي دگر در وسيلع اي كه انرژي را از حالتي يا نوعي به حالت و نوع ديگر تبديل مي كند موتور نام دارد . ) بطوركل دو نوع موتور

 

1-   بنزيني

 

2-   ديزيلي

 

وجود دارد كه ساختمان و عملكرد آنها با هم متفاوت بوده و داراي تفاوت هاي عمده اي از لحاظ نوع سوخت مصرفي ، نحوه احتراق ماده سوختني ، نحوه مخلوط كردن سوخت و هوا مقدار نيرو و قدرت توليدي و … مي باشند احتراق در موتور بنزيني نياز ضد ايجاد جرقه در داخل محفظه احتراق زماني كه مخلوط سوخت و هواي داخل آن به حد كافي فشرده شده اند مي باشد اين جرقه نيز به نوبه خود نيازمند قسمتهاي مختلفي از قبيل باطري ، دينام . كوئل ، دلكو ، شمع مي باشد همچنين در اين موتورها ( موتور بنزيني) جهت مخلوط كردن هوا و بخار بنزين به يك دستگاه كاربراتور نام دارد نياز داريم . اما نحوه احتراق در موتو ديزل به اين شكل است كه ابتدا تنها هوا در داخل سيلندر تا حد زيادي متراكم مي شود بطوري كه دماي آن تا حد بسيار زيادي بالا مي رود وقتي كه هوا كاملا فشرده شد سوخت توسط انژكتو ر با فشار زياد بصورت ذرات بسيار ريزي داخل محفظه احتراق پاشيده مي شود و دماي  بسيار زيادي هواي داخل سيلندر را باعث احتراق سوخت مي شود پس در موتور هاي انوع دوم به شمع و ساير قسمتهاييي كه در بالا ذكر شد براي توليد جرقه نيازي نيست همچنين كاربراتور نيز در نوع دوم حذف مي شود و يك انژكتور  به همراه بارل و پلانجرجاي تمامي اين قسمتها را مي گيرد .

 

پس از توضيحات كوتاهي كه در مورد اين موتو ارائه كدم با توجه به اينكه نوع موتورهاي كه در دوره كارآموزي مورد تعميرقرار گرفتند از نوع اول ، يعني بنزيني بود پس در اين جزوه به تعمير و بازسازي موتورهاي بنزيني مي پردازيم .

 

بطور كلي پياده كردن قطعات موتور ممكن است بعلل مختلفي از قبيل شكستگي رينگها ، چسبيدن ياتاقاهاي ميل لنگ چسبيدن رينگ هاي پيستون ، كاهش كمپرس سيلندر ، سائيدگي رينگ هاي پيستون و سيلندر هاي موتور كه به مرور بر اثر كاركرد كوتور پيش مي آيد . در اينصورت لازم است كه قطعات موتور باز شده و تعمير و تعويض گردند .

 

· مراحل كلي تعمير موتور

 

· باز كردن قطعات موتور

 

 

 

باز كردن قطعات موتور :

 

پس از باز كردن موتور از رو شاسي اتومبيل و قرار دادن آن بر روي پايه مخصوص و يا بر روي ميز كارك محسمتها زير نيز بايستي بترتيب از موتور جدا گردد .

 

1-   دينام يا آلترناتور را با باز كردن پيچ هاي آن ( معمولا سه عدد مي باشد ) از موتو جدا نمود .

 

2-   پيچ هاي استارت را باز و آنرا بيرون آورد .

 

3-   در اغلب موتورها ،

 

4-   واتر پمپ را بيرون آورد ( سعي گردد كه واشر آن سالم از جاي خود كنده شود ).

 

5-   صفحه كلاچ و خورشيدي كلاچ (چدني كلاچ ) را با بازكردن پيچ هاي اطراف آن از موتور جدا كرد .

 

6-   پيچ هاي اطراف سيني جلو را باز ،

 

7-   سيني و واشر آنرا در آورد . لازم بياد آوري است كه قبل از باز كردن پيچ هاي اطراف سيني ،

 

8-   بايستي پيچ بزرگ سر ميل لنگ را بوسيله دو پيچ گوشتي بزرگ يا بزرگ تايرليور بيرون آورد (براي جلوگيري از حركت ميل لنگ ،

 

9-   ميتوان با قراردادن پيچ گوشتي روي دندانه هاي چرخ دندانه هاي چرخ دندانه هاي چرخ دندانه دار فلايويل ،

 

10-      از حركت آن جلوگيري بعمل آورد ).

 

 

 

توجه :

 

موقع باز كردن قطعات موتور ، بايد دقت بيشتري شده و محل قطعهو طرز قرار گرفتن آنرا بخاطر سپرده يا يادداشت نمود تا در موقع بستن موتور ، كار بسهولت انجام گيرد . حتي بعضي نكات لازم را روي بر چچسب نوشته و به قطعه چسباند .

 

11-      پس از جدا نمودن سيني جل و ،

 

12-      لازم است كه بعلامت هاي تايمينگ روي چرخ دنده ها ي ميل لنگ  و ميل سوپاپ توجه نموده و از بودن آنها مطمئن شد . در غير اينصورت بايد روي هر دنده علامت گذاشـت.

 

سپس پيچ و واشر  قفلي (واشر بر گردان ) سر چرخ دنده ميل سوپاپ را باز كرده و با اهرم اگر در مكانيزم سوپاپ ها از زنجير استفاده شده باشد . ابتدا خار زنجير را بيرون كشيده و سپس زنجير را در آورد . چرخ دنده ميل سوپاپ نيز بايستي بروش فوق از موتور جدا گردد . ( در صورت وجود زنجير سفت كن بايد با باز كردن دو پيچ آنرا در آورده و زنجير را آزاد نمود . )

 

در بيشتر موتورها ، چرخ دنده سر ميل لنگ بوسيله خار ، خيلي محكم روي محور ميل لنگ قرار گرفته و رد آوردن آن ضروري نيست .

 

13-      بلك موتور را روي پايه ميچر خانند تا كارتر روغن رو سمت بالا قرار گيرد . سپس بستهاي پايه را سفت كرده و پپچ هاي اطراف كارتر ( سيني روغن ) را باز مي كنند .

 

14-      اويل پمپ در محفظه كارتر قرار گرفته و بوسيله دو پيچ به بلوك موتور بسته شده است كه با باز كردن پيچ ها ،15-  اويل پمپ از موتور جدا مي شود .

 

16-      در اين حالت بلوك موتور را بر روي پايه ميگردانند تا پيستون ها در وضعيت افقي قرار گيرند . حالا ضمن باز كردن پيچ هاي شاتون ها ،17-                پيستون ها را نيز از پهلو خارج  مي كنند . براي اين كار فلايويل را مي چرخانند تا كپه هاي شاتون ها در حالتي قرار گيرند كه باز كردن مهره هاي آنها به آساني انجام شود . براي باز كردن مهده هاي شاتون ها بايستي از آچار بوكس يا آچا رينگ مناسب استفاده نموده و از بكار بردن آچار دوسر ( تخت ) خود داري نمود . در غير اين صورت گوشه هاي مهره ها سائيد شده و نه تنها باز كردن چنين مهره هايي مشكل خواهد بود بلكه موقع بستن موتور بايد آنها را عوض نمود .

 

ترتيب باز كردن مهره ها يا پيچ هاي شاتون دبدين شرح است كه ابتدا هر كدام را چند رزوه شل  نمود و بنوبت باز مي كنند و بعد كپه ياتاقان متحرك ( سر بزرگ شاتون ) را بيرون مي آورند . در صورتيكه پس از باز كردن مهره ها كپه به آساني از شاتون جدا نشود ، با ضربه چكش فيبري يا قسمت چوبي چكش معمولي مي توان پيچ ها را عقب زده و كپه پائيني شاتون را بيرون كشيد و اگر باز هم كپه جدا نشد با زدن ضربه خفيف به دو طرف ، آنرا از شاتون جدا نمود . سپس با فشار دادن شاتون بسمت خارج پيستون شماره يك را بيرون كشيده و كپه پائين را روي شاتون مي بندد و بهمين ترتيب بقيه شاتون ها را جدا كرده و پيستون ها را بيرون مي آورند و بترتي روي ميز كار قرار مي دهند .

 

توجــه : در موقع بستن كپه به شاتون بايد دقت شود كه شماره هاي روي كپه و شاتون د يك قسمت قرار گرفته و زبانه ( چاك ) پوسته ياتاق ها نيز روي هم قرار گيرد .

 

در صورتيكه شماره هاي فوق الذكر روي كپه هاي شاتون نوشته نشده باشد بايستي به وسيله سوهان سه گوش ، علامت گذاري نمود تا موقع بستن مشكلي پيش نيايد . ضمناً بايد معلوم شود كه سمت شماره دار شاتون يا سوراخ پا شش روغن در كدام طرف موتور قرار گرفته است . ( زيرا اگر اشتباه بسته شود ، موقع كاركدن موتور ، عمل روغنكاري ديواره هاي سيلندر ها و رينگ هاي پيستون و بوشها گجن پين مختل خواهد شد) .

 

معمولاً روي پيستون ها شماره هاي 1 و 2و 3 و …… و همچنين فلش ، كلمه فرانت (1) يا علامت هاي ديگري كه جهت قرار گرفتن پيستون را به سمت جلو موتور نشان مي دهد حك شده است .

 

10 – قبل از جدا نمودن ميل سوپاپ از موتور ، بايستي ابتدا ميل تايپ ها و تايپ ها را بيرون اورد ( در موتور هائي كه سوپاپ ها در بلوك سيلندر قرار گرفته اند . سوپاپ ها نيز بايد پياده گردد ) . سپس شافت اويل پمپ و ميل وسط دلكو را كه معمولاً حركت خود را از ميل سوپاپ مي گيرند نيز از موتو جدا ساخت .

 

قبل از باز كردن صفحه نگهدارنده بايد روي بلوك موتور و صفحه هر دو را علامت گذاشت تا در موقع بستن اشكالي پيش نيايد . حالا با باز كردن دو پيچ ، صفحه نگهدارنده ميل سوپاپ (2) را با چرخ دنده سر ان بيرون آورد (  لازم به توضيح است كه چرخ دنده ميل سوپاپ را موقتا  روي ميل سوپاپ بسته و پس از در آوردن ميل سوپاپ مجدداً باز مي كنند ) . اين عمل بايستي خيلي به آرامي و با چرخانيدن ميل سوپاپ و رد كردن بادامك ها از داخل بوشها ميل سوپاپ انجام گيرد . اگر در اين عمل دقت كافي نشود ، بوش هاي ميل سوپاپ صدمه خواهد ديد .

 

11-واشر هاي برگردان پيچ هاي فلايويل را تخت كرده و پيچ هاي فلايويل را كه معمولاً پنج عد هستند شل نموده و باز مي كنند . سپس بارد كردن خارروي فلنج ميل لنگ فلايويل از موتور جدا مي شود .

 

12-بلوك موتور را روي پايه موتور مي گردانند تا ميل لنگ موتور در سمت بالا قرار گيرد . سپس پيچ هاي ثابت را نيز بهمان ترتيب باز كردن پيچ ها شاتون ها باز نموده ، كپه هاي ثابت را با پيچ هاي مربوط در مي آورند . در حين كار ممكن است كه كپه آخري بعلت وجود كاسه نمد عقب ميل لنگ مشكل تر از بقيه جدا شود . لذا لازم به ذكر است كه با ضربه هاي چكش فيبري يا تكه چوب سفت آنرا شل نموده و از بلوك جدا نمود. سپس ميل لگ را با آرامي از روي بلوك بلند كرده و روي ميز كار يا تشت مخصوص شستشو قرار مي دهند .

 

 توجه شود كه ميل لنگ در جائي گذاشته شود كه احتمال افتادن نداشته و يا ضربه سختي به آن وارد نشود و يا اينكه لنگ ها و ثابت هاي ميل لنگ با جسم سختي تماس پيدا نگرده و خراشي بر ندارد . سپس كپه هاي ثابت سيلندر را با پيچ هاي مربوطه روي بلوك موتور مي بندند .

 

توجــه : اغلب روي كپه هاي ثابت سيلندر ، شماره آنها حك شده و موقع بستن بايد دقت شود كه كپه ها در جاي خود بسته شده و حتي پيچ ها نيز جابجا نشده باشد .

 

 

 

2- آزمايش قطعات موتور :

 

كليه قطعات موتور را پس از باز كردن با نفت شسته و بدقت بازديد نموده و قسمتي كه بيش از اندازه سائيده شده باشد بايد تعمير يا تعويض گردد .

 

1-   زنجير و چرخ دنده ها ي موتور را بازديد نموده ،2-               در صورتيكه دو پهلوي يك دندانه ها عوض شده و يا قسمت مقعر دندانه ها خوردگي داشته باشد ،3-    بايد چرخ دندانه ها عوض شود .

 

زنجير را بازديد نموده و خالصي آن را حول محورهاي اتصال بررسي مي كنند در اين صورت نبايستي بيش از اندازه خلاصي داشته باشد ، همچنين با اندازه گيري دقيق طول زنجير كار كرده و مقايسه آن با طول زنجير نو ، مي توان فهميد كه زنجير بيش از اندازه سائيده شده و بايد عوض شود . زنجير سفت كن را نيز بازديد نموده و در صورتيكه عيبي مشاهده شود بايد تعويض گردد.

 

اگر ارتباط ميل لنگ و ميل سوپاپ فقط بوسيلة چرخ دنده باشد ، بايستي دنده ها بازديد شده ، چنانچه دندانه ها خوردگي يا خلاصي بيش از اندازه (1) داشته باشد بايد تعويض نمود .

 

4-   ساقه سوپاپ ها ،5- گايد( گيت ) سوپاس ها ،6-          سيت و نشيمن سوپاپها ،7-           انگشتي و سر سيلندر ها بايد بازديد شود )-     پيستونها ،9-    سيلندرها ،10-          گجن پين ها ،11- شاتون ها ،12-        لنگ هاي ميل لنگ را با ميكرومتر داخلي و ميكرومتر خارجي اندازه گيري نموده و با اندازه هاي استاندارد آنها كه در كتابچه تعميرات هر موتونر نوشته شده مقايسه مي نمايند .

 

13-      بازديددندانه هاي چرخ دنده0فلايويل ( چرخ لنگر ) و تعويض آن در صورت سائيدگي تعداد زيادي از دندانه ها و همچنين بازديد سطحي از فلايول كه صفحه كلاچ روي آن بسته مي شود . اگر اين سطح فلايول بيش از اندازه خط افتادگي ( پله كردن ) داشته باشد . بايستي بوسيلة تراشكار تا حد مجاز تراشيده شده و صاف گردد . بوش و ياا بولبرينگ روي فلايول يا روي فلنج ميل لنگ را بازديد نموده و در صورتيكه سائيده و يالقي بيش از اندازه داشته باشد و بايستي تعويض شود ( خلاصي بين انتهاي شافت كلاچ و بوش ).

 

14-                 تاپت ها و ميل تاپت ها،

 

15-                 با دامك هاي ميل سوپاپ ،

 

16-                 بوشهاي ميل سوپاپ،

 

17-                 تكيه گاههاي ميل سوپاپ نيز بازديد  گردد

 

 

 

يادآوري : در صورتيكه قطعات نو موتور در دسترس باشد ، قطعات كار كرده را مي توان با آنها مقايسه نموده و ميزان سائيدگي آنها را مشخص نمود .

 

تشخيص قطعات معيوب و لزوم تعمير يا تعويض آن از مهمترين قسمت تعمير موتور است  زيرا اگر از تعمير قسمت معيوب صرف نظر شود ، كار به درستي انجام نشده و موتور پس از كار كردن مجدداً احتياج به تعمير خواهد داشت و اين خود هزينه زيادي را در بر مي گيرد ، همچنين تعويض قطعاتي كه احتياج به تعمير يا تعويض ندرند باعث تخحمل هزينه اضافي و بي مورد خواهد بود . بنابراين تشخيص موققع تعمير و آشنائي به عمر مفيد قطعات موتور ، اهميت زيادي دارد . به طور كلي تعميرات موتور را مي توان بدو دسته تقسيم نمود .

 

1- تعميرا اتفاقي                                                                          2- تعميرات ادواري

 

تعميرات اتفاقي همانطوريكه از اسم آن پيدا است قابل پيش بيني نبوده و در اثر بي اطلاعي يا سهل انگاري يا بطور تصادفي پيش مي آيد ( يخ زدن موتور ، بي آب و بي روغن كاركردن موتور ، عيب فني موتور و يا عيب هائي كه دراثر تصادف اتوموبيل پيش مي آيد .)

 

تعميرات ادواري كه به طور معمول وسيلة توليد كنندگان موتور اتومبيل ها پسش بيني شده و در مدت عمر مفيد موتور بايد انجام شود . موقع تعمير قسمتهاي مختلفه در كتابچه نگهداري اتومبيل ها به صورت جدول نوشته مي شود .

 

در اين جا فرض شده كه موتور با اندازه كافي كار كرده و فرسوده شده و بايد تعمير اساسي گردد . لذا پس از پياده كردن موتور ، بلوك سيلندر ، ميل لنگ ، ميل سوپاپ ، سر سيلندر شاتون ها ، فلايويل ( در صورت لزوم ) به كارگاه تراشكاري فرستاده مي شود .

 

 

این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.

(فایل قابل ویرایش است )

تعداد صفحات : 167

دسته بندی: عمومی » پروژه کارآموزی

تعداد مشاهده: 2077 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: word

تعداد صفحات: 160

حجم فایل:28 کیلوبایت

 قیمت: 11,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل