نتایج جستجو برای «خدمات مورد ارائه مرکز تلفن»

گزارش کار آموزی اداره مخابرات

ورود دستگاهها و سیستم های‌ جدید‌ پیشرفته به شبکه مخابراتی‌ و برقراری سرویس‌های‌ ویژه خطوط تلفن‌ در دوران اخیر‌ نشان از پیشرفت‌ سریع و رضایت‌ بخش‌ علم مخابرات در جهان دارد

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل