نتایج جستجو برای «سمینار مدیریت کیفیت فراگیر»

مدیریت کیفیت فراگیر Total Quality Management

مدیریت کیفیت فراگیر Total Quality Management سیر تحول مفاهیم و نگرشهای کیفیت سیر تحول استانداردهای مدیریت کیفیت آشنایی با مدلهای تعالی سازمانی با تمركز بر EFQM

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل